Polityka prywatności i polityka plików cookies

I. WSTĘP
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem platformy szkoleniowej www.akademia.milapro.eu (dalej: „Platforma” lub „Akademia Rozwoju Mila Pro”), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest POLWELL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ołowianej 12 w Bydgoszczy (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
4. W trakcie wizyty na Platformie dochodzi do gromadzenia:
1) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
2) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
5. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany
w dalszej części polityki prywatności.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.
2. Administrator przetwarza dane osobowe:
1) niezalogowanych użytkowników Sklepu internetowego oraz usług, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. dostęp do informacji i treści niewymagających posiadania konta użytkownika, wybór produktu, formularz kontaktowy, subskrypcja newslettera).
2) zalogowanych użytkowników Sklepu internetowego posiadających indywidualne Konto Klienta na platformie www.akademia.milapro.eu.
3. Dane osobowe użytkowników Platformy nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Platformy mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:
1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
3) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, np. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firmom świadczącym usługi kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
1) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) przenoszenia danych do innego administratora,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
7) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
– na zasadach określonych w RODO.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
7. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
III. A. KONTO KLIENTA
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
1) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: uśude), w tym rejestracji i prowadzenia bezpłatnego Konta Klienta w Sklepie internetowym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
2) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
3) poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Platformy w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym do rejestracji Konta Klienta, w szczególności:
1) imię i nazwisko,
2) nazwa firmy,
3) numer NIP firmy,
4) adres e-mail,
5) oraz inne dane przekazane przez użytkownika w formularzu rejestracji.
6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji umowy,
2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
3) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
7. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym rejestracji i prowadzenia bezpłatnego Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

III. B. POWIADOMIENIA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
1) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym ustawiania i wysyłania powiadomień o dostępności produktów oferowanych w Sklepie internetowym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
2) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Platformy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, w tym do wysłania jednorazowego powiadomienia o dostępności danego produktu, w szczególności adres e-mail.
8. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do wykonania umowy, tj. wysłania powiadomienia o dostępności produktu,
2) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
3) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
9. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym ustawiania i otrzymywania powiadomień o dostępności produktów jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania adresu e-mail będzie brak możliwości zawarcia umowy i otrzymania powiadomienia.

III. C. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
1) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym umożliwienia korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Platformy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
2) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny".
4) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
5) poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:
1) imię i nazwisko,
2) nazwa firmy,
3) numer NIP firmy,
4) adres doręczenia zamówienia,
5) adres e-mail,
6) oraz inne dane przekazane przez użytkownika (np. numer telefonu).
3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji umowy,
2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
3) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
4. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym korzystania z funkcjonalności platformy szkoleniowej Akademia Rozwoju Mila Pro.

III. D. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY
1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego
lub adres e-mail oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego na Platformie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji
o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. E. FORMULARZ KONTAKTOWY
1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem dostępnego na Platformie formularza kontaktowego.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego na Platformie formularza kontaktowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
1) czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego,
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
5. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przekazania użytkownikowi odpowiedzi.

III. F. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej, telefonu) na podstawie odrębnej zgody użytkownika na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numer telefonu). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.
3. Użytkownik korzystający z bezpłatnej usługi newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez:
1) kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika,
2) pisemny kontakt z Administratorem (za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu
e-mail).
5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody użytkownika.
6. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

III. G. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu firmowego Administratora,
w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

III. H. FACEBOOK
1. POLWELL jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów
i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/milaprofessional/
(Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",
b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania,
w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka,
b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych
i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub
w celu realizacji prośby o kontakt.
4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,
c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), POLWELL oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności
i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
a) w niniejszym dokumencie,
b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.
10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).
11. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE
1. Korzystanie ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.akademia.milapro.eu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin Platformy, informacje
o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Platformą.
5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Platformy oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Platformy przez użytkowników.
6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Platformą oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
7. Platforma wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce Cookies”.
V. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES
V.A. INFORMACJE OGÓLNE
POLWELL Sp. z o.o. (dalej: Administrator), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.akademia.milapro.eu (dalej: Platforma) plików cookies.
Dodatkowo Administrator informuje również o fakcie korzystania z innych technologii internetowych, takich jak IndexedDB i Web Storage. Technologie te działają na ten samej zasadzie co pliki cookies.
Za pomocą plików cookies oraz innych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji urządzenia, jak i w zainstalowanym oprogramowaniu
i aplikacjach.
Celem wykorzystywania przez Platformę powyżej wymienionych technologii jest:
tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Platformy przez użytkowników,
dostosowanie zawartości Platformy do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych dostępnych w ramach Platformy,
prezentacja reklam,
konfigurowania użytkownika,
autoryzacji cookie,
śledzenia błędów,
język platformy.

V.B. PLIKI COOKIES
W czasie korzystania z Platformy na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
nazwa Platformy, z którego plik cookie został wysłany,
wygenerowany unikatowy numer,
czas przechowywania pliku.
Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. Na Platformie wykorzystywane są następujące typy plików:
Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookies:
tzw. first-party cookies - pochodzące z Platformy; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę falelokikoki.pl, która należy do Administratora,
tzw. third-party cookies - umieszczane za pośrednictwem Platfotmy przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator.
Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:
pliki cookies sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę www.akademia.milapro.eu i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki,
pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika.
Pliki firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:
w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,
do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Platformy,
w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych na Platformie technologii podmiotów zewnętrznych (np. Google, SALES Manago)
V.C. INNE TECHNOLOGIE
Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii umożliwiających przechowywanie danych:
IndexedDB- dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych - domen lub subdomen, z których zostały zapisane;
Session Storage - magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.
Local Storage - magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.
V.D. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE
Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne. Na Platformie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych partnerów Administratora, usługodawców i innych współpracujących z Administratorem podmiotów (np. Google LLC, Facebook Ireland Ltd., Benhauer Sp. z.o.o.). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych.
Administrator zaleca, aby po przejściu na wskazane strony, użytkownik zapoznał się z polityką prywatności i polityką cookies każdego ze wskazanych podmiotów zewnętrznych.
V.E. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI
Użytkownik Platformy może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak uniemożliwić korzystanie z usług
i funkcjonalności Platformy (np. w sytuacji wyłączenia obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania).
Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych.
Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej
w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym
w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na stronie www.sklep.falelokikoki.pl nie chcą, aby pliki cookies, IndexedDB oraz Web Storage pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na Platformie.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.akademia.milapro.eu.
2. Na Platformie mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących z Administratorem partnerów, usługodawców lub innych podmiotów zewnętrznych). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam regulaminami i politykami prywatności.
3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:

1) rozwoju technologii,
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
3) rozwoju Platformy.
4. O zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.