Regulamin Akademia Rozwoju Mila Pro


§1. DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych z Użytkownikiem umów pakietów szkoleń dostępnych na stronie: www.akademia.milapro.eu.
2. Akademia Rozwoju Mila Pro – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, z zastosowaniem zasad poniższego Regulaminu.
3. Abonent/Użytkownik – Salon Partnerski Mila Pro, osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający z usług szkoleniowych Akademia Rozwoju Mila Pro, na rzecz którego zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.Usługa – usługa Akademia Rozwoju Mila Pro na rzecz Abonenta. Szczegółowy zakres usług znajduje się na stronie: www.akademia.milapro.eu.
5. Specyfikacja Usługi – dostępny na stronie Akademia Rozwoju Mila Pro: www.akademia.milapro.eu,
szczegółowy opis Usługi zawierający między innymi: rodzaj szkolenia (szkolenie pojedyncze, pakiet szkoleń, szkolenie płatne, szkolenie bezpłatne), sposób płatności opłat związanych z Usługą.
6. Opłata – opłata za pakiet szkoleń dokonywana za pośrednictwem Operatora płatności zgodnie z regulaminem Operatora.
7. Operator płatności – Blue Media.
8. Strefa Klienta – narzędzie do zarządzania Usługą i kontaktu z Operatorem płatności dostępne po zalogowaniu przez Abonenta na stronie Akademia Rozwoju Mila Pro.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin dotyczy Usług oferowanych przez firmę Polwell Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ołowianej 12, 85-461 Bydgoszcz, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000174805, REGON: 093144028, NIP: 9671171532, kapitał zakładowy: 8 000 000,00 zł, BDO: 000004260
reprezentowaną przez V-Ce Prezesa Zarządu – Dariusza Kucharczyka, opublikowanych na stronie: www.akademia.milapro.eu.
Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 16.09.2020 r.
2. Wykupienie Usługi oferowanej przez Akademia Rozwoju Mila Pro oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
3. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa pakietu szkolenia z Abonentem.
4. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.
5. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
6. Akademia Rozwoju Mila Pro zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
7. Abonent rejestrując się na Akademia Rozwoju Mila Pro wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Akademia Rozwoju Mila Pro wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy Akademia Rozwoju Mila Pro.
8. Zarejestrowanie się w panelu klienta Akademii Rozwoju Mila Pro oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (na adres e-mail) informacji handlowych w zakresie świadczonych usług przez Akademia Rozwoju Mila Pro i jej partnerów.
9. Akademia Rozwoju Mila Pro ma prawo do odmowy zawarcia umowy szkoleniowej i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
– zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
– Abonent korzystał z usług Akademia Rozwoju Mila Pro w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług Akademia Rozwoju Mila Pro,
– Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe, co jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług szkoleniowych przez Akademia Rozwoju Mila Pro.

§3. ZAWARCIE UMOWY
1. Złożenie zamówienia powiązane jest automatycznie z utworzeniem konta w Strefie Klienta. Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę, Abonent akceptuje regulamin Akademia Rozwoju Mila Pro.
2. Po założeniu konta Abonent otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail na adres wskazany przez Abonenta w strefie klienta.
3. Po wykonaniu Usługi Akademia Rozwoju Mila Pro przesyła odpowiednią informację o jej wykonaniu, na adres wskazany przez Abonenta w Strefie Klienta lub w trakcie składania zamówienia na usługę.
4. Abonent w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 3 powyżej jest zobowiązany dokonać odbioru wykonania Usługi poprzez potwierdzenie wiadomością e-mail albo zgłosić zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania Usługi w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 3 w trybie wiadomości e-mail. Jeżeli Abonent nie dokona odbioru wykonania Usługi lub nie zgłosi zastrzeżeń w formie wskazanej w zdaniu poprzednim w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 3 powyżej, Usługę uznaje się za wykonaną.
5. Akademia Rozwoju Mila Pro jest uprawniona do odmowy zawarcia umowy Usługi albo jej rozwiązania/odstąpienia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
- Abonent nie dokona autoryzacji konta, dla którego chce zamówić Usługę,
- z przyczyn technicznych wykonanie Usługi nie będzie możliwe,
- Abonent korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z § 4 ust. 3.

§4. KORZYSTANIE Z USŁUG
1. Korzystanie ze strony www.akademia.milapro.eu jest nieodpłatne.
2. Pełną odpowiedzialność za treści publikowane na Akademia Rozwoju Mila Pro ponosi ich autor.
3. Wyrażanie treści naruszających godność lub dobra osobiste jest zabronione.
4. Abonent powinien chronić poufność swojego hasła dostępu do Strefy Klienta.

§5. PŁATNOŚCI
1. Za korzystanie z usług oferowanych przez Akademia Rozwoju Mila Pro pobierana jest opłata zgodna z wybranym pakietem szkolenia.
2. Abonent rejestrując własne konto w serwisie, wyraża tym samym zgodę i chęć otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Faktury będą dostępne do pobrania w Koncie Użytkownika na stronie www.akademia.milapro.eu. Faktury są generowane w terminie maksymalnie 7 dni od otrzymania płatności przez Akademia Rozwoju Mila Pro.

§6. OBSŁUGA PŁATNOŚCI
1. System bezpiecznych płatności online świadczy Operator płatności udostępniony w Strefie Klienta Blue Media.


§7. ROZWIĄZANIE UMOWY I SKUTKI NIEWYWIĄZANIA SIĘ ABONENTA ZE ZOBOWIĄZANIA
1. Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez Akademia Rozwoju Mila Pro nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
2. Akademia Rozwoju Mila Pro poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi oraz o przyczynie tego zawieszenia.
3. W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, Akademia Rozwoju Mila Pro ma prawo do wstrzymania usług świadczonych na rzecz Abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta.
4. W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Składając zamówienie na usługę z automatyczną aktywacją w Akademia Rozwoju Mila Pro, Abonent wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację, tracąc tym samym możliwość odstąpienia od umowy.


§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
2. Akademia Rozwoju Mila Pro nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy abonentów, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Akademia Rozwoju Mila Pro.
3. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
4. Akademia Rozwoju Mila Pro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
5. Akademia Rozwoju Mila Pro nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych niezabezpieczonych uprzednio przez klienta we własnym zakresie lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem usługi.
6. Akademia Rozwoju Mila Pro nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą Akademia Rozwoju Mila Pro, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§10. POMOC TECHNICZNA
1. Akademia Rozwoju Mila Pro gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi panelu Strefy klienta, doradztwa.
2. Akademia Rozwoju Mila Pro odpowie na zgłoszenie mailowe dostarczone na wyznaczony adres kontaktowy pomocy technicznej do 72 godzin roboczych, o ile dotyczy aktywnej usługi w Akademia Rozwoju Mila Pro i nie wykracza poza przysługujący poziom pomocy technicznej danego klienta.
3. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nieprzypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

§11. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Akademia Rozwoju Mila Pro, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail: marta.mikolajewska@milapro.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy dokonującej zgłoszenia, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Akademia Rozwoju Mila Pro reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

§12. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Akademia Rozwoju Mila Pro czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polwell Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ołowianej 12 w Bydgoszczy.
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują̨ się w „Polityce prywatności” platformy szkoleniowej dostępnej na stronie: https://akademia.milapro.eu/polityka-prywatnosci.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 t.j.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Akademia Rozwoju Mila Pro zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:
- zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;
- zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących platformy szkoleniowej, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Akademia Rozwoju Mila Pro, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych, przy czym - wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.sklep.falelokikoki.pl, jednakże wyłącznie w odniesieniu do zamówień, które zostaną złożone po wprowadzeniu zmiany, zaś w stosunku do zamówień złożonych przed zmianą mają zastosowanie postanowienia dotychczasowe.
3. O zmianie treści Regulaminu Użytkownicy zawiadamiani będą poprzez zamieszczenie informacji na stronie https://akademia.milapro.eu oraz w przypadku zarejestrowanych Abonentów poprzez przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji konta Abonenta w Strefie Klienta.